PHÁP LÝ TẠI DỰ ÁN LOTUS RESIDENCE:

  •  Quyết Định 1/500
  • Quyết Định Giao Đất
  • Thẩm Định Dự Án

PictureLH: 0903 928 589 Nhận Pháp Lý từ Chủ Đầu Tư